Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Koulukuraattori: Jonna Saariniemi puh. 040-4885963

Koulupsykologi: Anja Seppälä puh. 040 5452 189

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (KOR)

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmään voi kuulua koulusta riippuen koulun rehtori, apulaisrehtori, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja opettajien edustaja. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpanon vahvistaa oppilashuollon ohjausryhmä. Oppilashuoltoryhmä voi kutsua konsultaationa kokouksiin oppilaiden, huoltajien ja yhteistyötahojen edustajia. Puheenjohtajana ja kokoonkutsujana toimii koulun rehtori. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa lukuvuodessa. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävät ovat:

  • yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen
  • vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, ohjauksesta, arvioinnista ja kehittämisestä
  • vastaa koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman koulukohtaisten osioiden laadinnasta oppilashuollon ohjausryhmän ohjeiden mukaan
  • suunnittelee, miten oppilaiden ja yhteisön hyvinvointiin liittyvien kyselyjen sekä laajojen terveystarkastusten yhteenvetoja käsitellään koulussa
  • suunnittelee, miten kotien kasvatustyötä tuetaan sekä koulun ja kodin yhteistyötä vahvistetaan
  • käsittelee lukuvuosittain nivelvaiheyhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyöhön liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä