Opiskelun tuki

Kolmiportainen tuki

Yleinen tuki

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista.

Oppimisen tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa oppilaan ja huoltajan kanssa.

Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot.

Tukiopetus

Tukiopetus on osa opetuksen tukea. Tukiopetusta voidaan antaa, jos oppilas on sairauden tai muun syyn vuoksi jäänyt opetuksesta jälkeen. Lomamatkat eivät oikeuta tukiopetukseen.

Läksyparkki

Jos oppilas unohtaa satunnaisesti tehtävänsä, hän voi paikata unohduksensa läksyparkissa. Opettaja voi määrätä oppilaan läksyparkkiin, jos unohduksia on useita. Oppilaan kotiin ilmoitetaan läksyparkkiin jäämisestä viestillä Wilman kautta tai merkinnällä reppuvihkoon. Läksyparkkiin voi osallistua myös, jos haluaa tehdä läksynsä jo koulussa. Läksyparkissa yksi koulun opettajista auttaa ja ohjaa läksyjen tekoa. Opettajalta saa tietää läksyparkkiajat.